Wedstrijdreglement

Afdrukversie: Wedstrijdreglement SR 

Beste deelnemer,

Wij danken u voor uw inschrijving aan deze editie van de rally “Het Staelen Ros” georganiseerd door de vzw ROTARY CLUB GENK STAELEN.

Hieronder treft u het wedstrijdreglement aan.

Uw inschrijving en deelname aan deze rally geldt als aanvaarding van dit wedstrijdreglement hetwelk volledigheidshalve door u en uw mederijders ondertekend dient te worden bij het invullen van de inschrijvingsformaliteiten.

Het bestuur van Rotary Club Genk Staelen heeft het recht om iedere inschrijving te weigeren zonder hiervoor verantwoording te moeten afleggen.

 1. De rally “Het Staelen Ros” is een toeristische autozoektocht op basis van het “bolletje-pijl” systeem.
 • De rally is geenszins een snelheidswedstrijd. De deelnemers dienen het vooraf bepaalde traject integraal af te leggen en onderweg een aantal opdrachten te vervullen aan de hand waarvan de organisatoren het effectief afleggen van het volledige traject kunnen verifiëren.
 • De deelnemers zullen het traject afleggen van een roadbook bevattende een volledige weergave van het traject door middel van het “bolletje-pijl” systeem.
 • De snelheid waarmee het traject wordt afgelegd is van geen enkel belang en heeft geen enkele impact op de eindclassificatie. Bij het opmaken van deze eindclassificatie zal de jury voornamelijk rekening houden met de correctheid van de onderweg ingevulde vragen.
 1. Tijdens de rally zullen de deelnemers zich strikt houden aan volgende regels.
 • de naleving van de wegcode in al haar facetten, zeker voor wat betreft de maximaal toegelaten snelheid.
 • het naleven van het parcours dat moet gevolgd worden.
 • zich hoffelijk gedragen ten opzichte van andere weggebruikers en andere deelnemers.
 1. Deelnamevoorwaarden
 • Enkel personen dewelke beschikken over een geldig rijbewijs en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt mogen deelnemen en dit mits zij voorafgaandelijk ingeschreven hebben op de wijze aangeduid op de website www.hetstaelenros.be en mits hun inschrijving bevestigd is door de organisatie.
 • Het voertuig waarmee deelgenomen wordt moet wettelijk verzekerd zijn (verplichte B.A. + motorrijtuigverzekering) qua aansprakelijkheid ten opzichte van derden en inzittenden.
 • Bovendien moet het voertuig over een geldig en niet vervallen keuringsbewijs beschikken.
 • De organisatoren zijn gerechtigd om aan elke deelnemer te vragen hiervan bewijs te leveren.
 • De deelnemer zal spontaan de “groene kaart” (bewijs van deugdelijke verzekering) en het keuringsbewijs tonen bij de inschrijving.
 • De piloot en de navigator mogen tijdens de rit onderling van plaats verwisselen voor zover zij beiden aan de voorwaarden voldoen om het voertuig te besturen.
 1. Iedereen neemt deel op eigen verantwoordelijkheid.
 • De deelnemers zijn in kennis van het feit dat de organiserende vereniging, zijnde de vzw ROTARY CLUB GENK STAELEN, deel uitmaakt van het ROTARY District 2140 en toegetreden is tot de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid en Individuele Ongevallen, afgesloten bij de maatschappij VIVIUM, met volgende kenmerken: 320015176 (D 2140) ACE EUROPEAN GROUP LIMITED BEBOTA00825.
 • Een kopie van deze polis zal op eerste verzoek overhandigd worden aan elke deelnemer. Elke deelnemer zal alvorens te starten een verklaring van afstand tekenen waarvan een voorbeeld terug te vinden is onder "Tips &Tricks" op onze website www.hetstaelenros.be.
 1. De organiserende vereniging zal een jury samenstellen.
  Deze jury zal soeverein een klassement opmaken waarbij rekening zal gehouden worden met volgende beoordelingscriteria:
 • naleving van dit wedstrijdreglement.
 • de naleving van de gevraagde starttijd en de terugkomst binnen de limiettijd.
 • oplossing van de vragenlijst via de APP.
 • de naleving van het uitgestippelde traject.

In geval van ex aequo zal de beslechting gebeuren aan de hand van een schiftingsvraag (Rode draad). Indien er dan nog een ex aequo is zal de voorrang gegeven worden door middel van lottrekking.

De beslissing van de jury op basis van voormelde objectieve criteria is soeverein en niet voor aanvechting of beroep vatbaar.